Stadgar

Stadgar
Föreningsstadgar för Älekulla Fiber Ekonomisk Förening
Antagna av föreningens konstituerande stämma 2012-11-12.

 • 1 Föreningens namn
  Föreningens namn (firma) är Älekulla Fiber Ekonomiska Förening.
 • 2 Ändamål och verksamhet
  Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett lokalt fibernät för bredband, ledningsnät,
  tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet.
 • 3 Föreningens säte
  Föreningens styrelse har sitt säte i Marks kommun.
  Föreningens verksamhetsområde är Älekulla Socken med omnejd.
 • 4 Medlemskap
  Till medlem kan antas en sökande som äger fastighet, företag eller annan verksamhet med behov av fibernät inom föreningens verksamhetsområde.
  Om en fastighet har flera delägare kan dock endast en av dem vara medlem.
  Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär.
  Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.
  Om det är ändamålsenligt får arrendator jämställas med fastighetsägare.
 • 5 Medlems skyldighet
  Varje medlem är skyldig att betala av föreningsstämman fastställda insatser samt av föreningsstämman
  fastställda avgifter och även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.
 • 6 Insatser
  Medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 100 kr per av medlem inom anslutningsområdet ägd och ansluten fastighet.
  Med ansluten fastighet menas fastighet som planeras att bli eller är ansluten eller förberett för anslutning till föreningens nätverk.
  En insats återbetalas först 1 år efter medlems avgång. Det belopp som återbetalas beräknas enligt 4 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar.
 • 7 Avgifter
  § 7.1 Medlemsavgift
  Varje medlem ska årligen till föreningen betala en medlemsavgift
  som beslutas av föreningsstämman, lägst 100 kronor.
  Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.
 • 7.2 Anslutningsavgift
  Varje medlem ska till föreningen betala en anslutningsavgift för anslutning av byggnad på medlemmens fastighet i enlighet med överenskommet Fastighetsanslutningsavtal, lägst 100 kronor.Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.För fastighetsanslutningsavtal som tecknas efter byggstart av Ledningsnätet kan tillkomma utöver insatsen en engångsavgift i enlighet med överenskommet Fastighetsanslutningsavtal. Detta beslutas av föreningsstämman.Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.
 • 7.3  Byanätsavgift
  Varje medlem ska löpande till föreningen betala en Byanätsavgift i enlighet med överenskommet Fastighetsanslutningsavtal, lägst 100 kronor.
  Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.
 • 8 Uppsägning av medlemskap och uteslutning
  Ett medlemskap i föreningen får sägas upp tidigast ett år efter inträdet. Uppsägning ska göras skriftligen till styrelsen.
  En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.
  En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman för avgörande
  genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.
  Om andelen inte överlåts i samband med att fastigheten avyttras, eller om den överlåtits men förvärvaren inte ansöker om,
  respektive inte beviljas medlemskap, upphör medlemskapet i och vederbörande rättsinnehavare får tillbaka
  den inbetalda insatsen och eventuell beslutad vinstutdelning enligt bestämmelserna i § 6 i stadgarna och i 4 kap 1 § m.fl.. i lagen om ekonomiska föreningar.
  Dessa villkor gäller i tillämpliga delar även när ägandet av fastighet övergår till annan på grund av bodelning arv eller testamente (se 3 kap. 2 § FL).
 • 9 Avgång
  Avgång ur föreningen sker alltid vid slutet av ett räkenskapsår.
  En uppsägning av medlemskapet ska ha kommit styrelsen tillhanda senast 3 månader
  före räkenskapsårets slut för att avgången ska ske vid utgången av samma år.
  Annars sker avgången först vid slutet av nästa räkenskapsår.
  Sker avgång på grund av uteslutning ska styrelsens respektive föreningsstämmans
  beslut vara fattat minst 1 månad före räkenskapsårets slut.
 • 10 Styrelse
  Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst elva ledamöter, med lägst en och högst fem ersättare.
  Ordförande väljs av föreningsstämman på ett (1) år,
  d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls påföljande räkenskapsår,
  medan övriga styrelseledamöter och styrelseersättare väljs av föreningsstämman på två(2) år,
  d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls andra räkenskapsåret
  efter valet, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år.
  Förutom ordföranden konstituerar styrelsen sig själv.
  Styrelseersättare tjänstgör i vald ordning men har alltid rätt att närvara vid styrelsemöte.
 • 11 Firmateckning
  Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.
 • 12 Revisorer
  På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas en eller två revisorer med högst
  två revisorsersättare för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.
 • 13 Räkenskapsår
  Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.
 • 14 Årsredovisning
  Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.
 • 15 Ordinarie föreningsstämma
  Ordinarie föreningsstämma ska hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
  1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
  2. godkännande av röstlängden
  3. val av två justeringsmän
  4. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
  5. fastställande av dagordningen
  6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
  7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
  om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.
  8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
  9. frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna.
  10. medlemsavgift för kommande verksamhetsår
  11. val av styrelseledamöter och eventuella styrelseersättare
  12. val av revisorer och eventuella revisorsersättare
  13. val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande
  14. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar
 • 17 Extra föreningsstämma
  Extra föreningsstämma ska utlysas av styrelsen då det behövs och då det, för behandling av uppgivet ärende,
  skriftligen begärs av revisor eller minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar.
  Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.
 • 18 Rösträtt
  Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.
  Medlem får företrädas av ombud som är make/maka/sambo eller annan medlem.
  Ett ombud får endast företräda en medlem.
 • 19 Kallelse och andra meddelanden
  Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma.
  Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.
  Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller med E-post till samtliga medlemmar.
  Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev.
 • 20 Vinstfördelning
  Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett,
  enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning och/eller fonderas för särskilt ändamål och/eller utdelas
  till medlemmarna som återbäring i förhållande till erlagda Byanätsavgifter och andra avgifter för andra tjänster.
 • 21 Upplösning av föreningen
  Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.
 • 22 Stadgeändring
  Stadgeändring sker enligt 7 kap. 14 och 15 § i lagen om ekonomiska föreningar.
 • 23 Övrigt
  För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.
  Att dessa stadgar antagits vid föreningens konstituerande möte den 2012-11-2 intygas.

Ordförande: Bengt Janson
Sekreterare: Kent Persson